Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


Deze website is eigendom van Wereldbeeld BVBA.

Iedere bestelling brengt het onvoorwaardelijk aanvaarden van de volgende bestel- en verkoopvoorwaarden mee. Ze zijn van toepassing op ieder product aangeboden in deze webwinkel en op alle leveringen. Op de Algemene Voorwaarden van Wereldbeeld is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit moet gebeuren binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Onze gegevens :
Wereldbeeld BVBA
Driegoten 71A
9220 Hamme
T 0476/244322
BTW : BE 0459.604.113.

1. Bestellen
Je kan bestellen via
· onze webshop www.wereldbeeld.be
· email info(at)wereldbeeld.be
· ter plaatse in Hamme

2. Aankoop en betaling
De overeenkomst tussen Wereldbeeld en jij als koper komt tot stand op het moment dat je de door Wereldbeeld gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af van de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
Wereldbeeld heeft het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
Wereldbeeld blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
Betaling van producten gebeurt uitsluitend via de voorgestelde betaalmiddelen. Je kan online betalen via Paypal met je creditkaart, via  Ideal, of je kan per overschrijving betalen.
In geval van niet-tijdige betaling is Wereldbeeld bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop je de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.
De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden altijd opgemaakt in de taal van de website.

3. Prijzen en artikelen
De verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief btw en exclusief transportkosten. De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en foute vermeldingen. Wereldbeeld behoudt zich het recht om de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren indien nodig. Wereldbeeld kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, of drukfouten.
De kleuren van producten zijn louter indicatief. Er kunnen kleurnuanceringen zijn in vergelijking met het werkelijke product. De werkelijke kleur kan licht afwijken van de kleur die de klant op de foto heeft gezien, en de kleur van bijvoorbeeld beelden die in reeksen zijn gemaakt (familiebeelden, metalen beelden, …) kan eveneens afwijken.
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven enz. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch, via e-mail of via de website worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Wereldbeeld is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, typefouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Wereldbeeld doet er alles aan om die gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat er een levering niet kan gebeuren, door onopzettelijk foutieve stockgegevens. In deze gevallen zal Wereldbeeld je zo snel mogelijk verwittigen en een oplossing voorstellen.
De producten aangeboden door Wereldbeeld voldoen aan de wettelijke normen en mogen online verkocht worden.
Het is mogelijk dat Wereldbeeld op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief zijn voor de bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief. Wereldbeeld is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

4. Levering, Leveringstermijn en transportkosten
Je kan je bestelling afhalen in Hamme (Driegoten 71a, 9220 Hamme), na. We rekenen dan natuurlijk geen transportkosten aan en brengen je op de hoogte wanneer je bestelling klaarstaat.
Wereldbeeld levert ook aan huis onder de volgende voorwaarden: gratis levering bij een bestelling vanaf 75 euro inclusief btw (België en Nederland; met uitzondering van steen en sokkels, daar wordt de transportkost nà bestelling gecommuniceerd).
Bij een bestelling van minder dan 75 euro (of voor steen en/of sokkels) betaal je transportkosten afhankelijk van het gewicht.
De aangegeven leveringstermijn geldt alleen als aanwijzing en is niet bindend. Eventuele vertraging bij het leveren kan geen aanleiding geven tot koopverbreking, weigering van de koopwaar of schadevergoeding. 
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen. Indien het leveringsadres dat opgegeven wordt, fout blijkt, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen er extra kosten worden aangerekend.
Mocht er een probleem zijn, dan trachten we dit zo goed mogelijk, in overleg met de klant, op te lossen.

5. Bedenktijd en retourneren
Voor alle producten gekocht bij Wereldbeeld heb je volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.
Die periode gaat in op het moment dat jij of iemand anders namens jou de producten in ontvangst neemt. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking.
Wanneer je gebruik wilt maken van het verzakingsrecht moet je dat schriftelijk (e-mail, post of WhatsApp) kenbaar maken binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. De goederen moeten uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) terugbezorgd worden. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moeten bij de retourzending gevoegd worden, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden altijd geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
Wereldbeeld betaalt je het complete aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. Als we de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval jouw eigendom. Op je verzoek kan het product ook opnieuw naar jou worden verstuurd, waarvoor je de bijhorende verzendkosten betaalt.
Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
* Wanneer een product speciaal voor jou gemaakt of veranderd is, heb je logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht.
* Wanneer een op een andere manier beschadigd is, vervalt je recht op teruggave van betaling.
Goederen moeten teruggestuurd worden naar het volgende adres: Wereldbeeld, Driegoten 71a, 9220 Hamme.

6. Controle en garantie
De koper moet de goederen onmiddellijk na ontvangst nakijken. Zichtbare gebreken moeten onmiddellijk gemeld worden. Verborgen gebreken kunnen alleen aanleiding geven tot vervanging, niet tot schadevergoeding. Die gebreken moeten binnen de 14 dagen na levering schriftelijk gemeld worden aan Wereldbeeld.
We verwachten van klanten dat ze de producten gebruiken/plaatsen zoals het hoort, en dat bijvoorbeeld beelden die enkel voor binnen bedoeld zijn, niet buiten geplaatst worden.
In geval van een probleem zoeken wij naar een gepaste oplossing of compensatie.

7. Annuleringsvoorwaarden workshop beeldhouwen
Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte als je toch niet kunt deelnemen. De annulering moet schriftelijk gebeuren. Dat kan per e-mail naar info@wereldbeeld.be. Vermeld je naam en datum van workshop.
Als je meer dan een maand vooraf annuleert, krijg je het volledige bedrag min een administratieve kost van 25 euro terugbetaald. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de workshop, ben je het totale bedrag verschuldigd. Je kan er wel voor opteren om een andere workshop,in onderling overleg, vast te leggen.
Sommige, gegronde, redenen komen in aanmerking voor een volledige terugbetaling min de administratieve kost; wij behouden ons het recht om hier zelf over te oordelen.
Bij onvoldoende belangstelling wordt de workshop geannuleerd en wordt het volledige bedrag teruggestort.

Meer info vind je op de pagina van de workshops beeldhouwen.

8. Overmacht
Onder overmacht dien te worden verstaan : elke omstandigheid buiten onze macht, die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. In geval van overmacht kan de klant geen schadevergoeding eisen van ons.

9. Beperking van aansprakelijkheid
Wereldbeeld kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de aangekochte goederen. De koper moet zich voldoende vergewissen van de in acht te nemen veiligheids- of andere voorschriften voor het correct gebruik van de goederen.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

10. Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d., is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Wereldbeeld of rechthoudende derden.

11. Gegevensbeheer
Indien je een bestelling plaatst bij Wereldbeeld, of je inschrijft voor een workshop, dan worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand en mailinglijst van Wereldbeeld.
Elke mailinglijst bevat instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen. Wereldbeeld zal jouw gegevens nooit verstrekken  aan derden.

12. klachten en geschillen
Als er toch iets zou mislopen, contacteer ons dan per e-mail of telefonisch op 0476/244322. We doen er alles aan om een gepaste oplossing te zoeken.
Op alle overeenkomsten tussen Wereldbeeld en de klant is het Belgisch recht van toepassing; de rechtbanken van Dendermonde zijn bevoegd in geval van geschillen.